چه کسانی در اینجا کمک پیدا می کنند؟

همه افرادی که به آلمان پناه آورده‌اند.حتی کودکان و جوانان پناهنده و افرادی که در جستجوی کمک برای پناهندگان هستند.

icon-wie-famCreated with Sketch.

چه چیزی را در اینجا پیدا می کنی؟

همه اطلاعات کمکی در نزدیک خود را که شامل بخش های مذکور می باشند:پناهندگی و قانون،خانواده،بهداشت،آموزش و کار و خشونت و جرایم.

icon-warum-famCreated with Sketch.

نحوه عملکرد صفحه handbook germany local به چه صورت است؟

مشکلی را که به دنبال حل آن هستی و همچنین محل زندگی خود را در قسمت جستجو وارد کن.سپس روی ذره بین کلیک کن.بدین ترتیب کمکهای نزدیک خود را در یک نگاه مشاهده می کنی.